Semalt syn: Web sahypalaryndan suratlary gyrmak

Häzirki wagtda web hakykatdanam ullakan we oňa islendik adam girip biler. Adamlar halaýan islendik suratyny aňsatlyk bilen göçürip we neşir edip bilerler. Emma muny etmezden ozal awtorlyk hukugynyň eýeçiligi hakda pikirlenmeli.

Köp adamlar onlaýn suratlary tapmagy gowy görýärler. Bu aňsat, diňe internetde gezelenç edip, islän zadyny alyp bilerler. Iň adaty usullaryň biri, dürli web sahypalaryndan suratlary gyrmakdyr. Emma suraty göçürmezden ozal hereketiň kanunylygy hakda pikirlenmeli. Mysal üçin, bu suratlara kimdir biriniň eýe bolup biljekdigini göz öňünde tutmalydyrlar we rugsat soramalydyrlar.

Suraty gyrmak: Hasyl ýygýanlar üçin meşhur 'gural'

Suratlary gyrmak, internetdäki belli bir çeşmeden köp mukdarda suratlary göçürip almak prosesi. Makalalaryna ýa-da firmalaryna ýoldaş bolmak üçin degişli suratlary tapmaga synanyşýan adamlar üçin amatly gural. Emma bu suratlaryň hemmesi nireden gelýär? Bu ýere gelýänlere bar bolan şekil bazasy bilen üpjün edýän birnäçe onlaýn platforma bar. Emma iň laýyk suraty tapmasa, adatça Google-dan has özüne çekiji suratlar almak üçin ulanýarlar. Netijede, şekilleri gyrmak olar üçin ýeke-täk çözgüt ýaly bolup görünýär.

Suratlary çyzmak kanunymy?

Häzirki wagtda köp kärhanalar, şahsyýetler ýaly, işleri we internetdäki ýazgylary üçin zerur bolan ähli suratlary tapýarlar. Peopleöne adamlar şekilleri köpeltmegiň kanuny bolup bilmejekdigini bilmelidirler. Suratlary gyrýan adamlar üçin iň möhüm zat, şekilleriň mukdaryna seresap bolmakdyr. Dogry suraty tapmak, ony Facebook ýa-da Twitter ýaly dürli onlaýn media platformalarynda ýerleşdirmek möhümdir. Köp adamlar mazmuny bilen bilelikde ajaýyp suratlar ýerleşdirip, okyjynyň ünsüni özüne çekmek isleýärler.

Suratlaryň adalatly ulanylmagy

Isleseňiz elmydama surata düşüren suratlaryňyzy ulanyp bilersiňiz. Otherwiseogsam, suraty onlaýn tapmaly. Adamlaryň suratlary döwüp bilýän onlaýn çeşmeleri köp. Adamlar halaýan suratlaryny kesip bilseler-de, käbir ýagdaýlarda rugsat soramaly bolýarlar. Eger eýesi razy bolmasa, beýleki çeşmelerden şuňa meňzeş suratlary tapmaga synanyşsaň gowy bolar. Web sahypalarynyň köpüsi öz suratlaryny mugt hödürlemek isleýär. Kanun netijelerinden gaça durmak üçin adamlar käbir zatlary göz öňünde tutmalydyrlar. Mysal üçin, hususy işler bilen meşgullanýan meşhur adamlaryň suratlaryny göçürmeli däldirler.

Köp suratçy we suratkeş suratlaryny satmak üçin onlaýn ýagdaýda ýerleşdirýärler. Adamlar bir suraty göçürip, ony üýtgedip bilerler, ýöne bu kanuny çözgüt däl. Awtorlyk hukugy kanuny suratlaryň awtorlyk hukugynyň eýesine ähli hukuklaryny berýändigini ýatdan çykarmaly däldirler. Bu, eýesiniň işiniň nirede çap ediljekdigini we suratlaryny ulanjakdygyny kesgitleýän ýeke-täk adamdygyny aňladýar.

Web sahypalaryndan şekilleri ýygnamak hasyl ýygýanlar üçin aňsat iş bolup bilse-de, seresap bolmaly. Mysal üçin, beýleki adamlaryň suratlaryny göçürmeli däl we awtorlyk hukugy kanunyna hormat goýmaly däl. Şeýle etseler, şekilleri gyrmak olar we işi üçin ajaýyp we gymmatly gural bolup biler.